ALGEMENE VOORWAARDEN

Hedgehog Applications B.V. gevestigd aan Kabelweg 57, 1014 BA Amsterdam.

 

Contactgegevens

www.hedgehogapplications.nl
Kabelweg 57 
1014 BA Amsterdam
+31 6 2888 7364

 

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Hedgehog Applications B.V. (hierna te noemen als Hedgehog is een bedrijf dat de energietransitie versnelt en vandaag bouwt aan de energievoorziening van morgen. Duurzamer, schoner en groener. Hedgehog B.V. is statutair gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58579508

(hierna: Algemene Voorwaarden).

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen- en opdrachten van en overeenkomsten- en rechtsbetrekkingen met Hedgehog met een Wederpartij (hierna: Wederpartij). Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

 

Artikel 2 – Offertes, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Hedgehog brengt offertes uit en sluit overeenkomsten op basis van de door Wederpartij verstrekte informatie. Wederpartij verstrekt aan Hedgehog de meest recente benodigde informatie. De offerte wordt geacht juist te zijn, Hedgehog gaat uit van de juistheid van de door Wederpartij verstrekte informatie en is niet aansprakelijk voor fouten op basis van foutief verstrekte informatie. Eventuele additionele kosten en/of eventuele schade voortvloeiend uit foutieve informatie komen voor rekening van Wederpartij.

2.2 Overeenkomsten en/of opdrachten komen tot stand op het moment dat Hedgehog de offerte en/of overeenkomst ondertekend retour heeft ontvangen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden en/of in de offerte nietig zijn of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of de offerte onverminderd van toepassing. Hedgehog en Wederpartij worden geacht ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen nieuwe bepalingen overeen te zijn gekomen, die de oorspronkelijke bepalingen naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 3 – Uitvoering

3.1 Hedgehog werkt op basis van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Hedgehog zal zich naar beste kunnen inspannen om een opdracht of overeenkomst met uiterste zorgvuldigheid uit te voeren.

3.2 Hedgehog mag de werkzaamheden opschorten indien Wederpartij niet tijdig alle gegevens en bescheiden ter beschikking stelt welke redelijkerwijze van belang kunnen zijn in verband met uitvoering van de werkzaamheden. Hedgehog gaat uit van juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens en bescheiden door Wederpartij. In geval informatie niet juist of onvolledig blijkt, zijn de gevolgen, additionele kosten en/of eventuele schade voor rekening van Wederpartij.

3.3 Wederpartij is gehouden een veilige werkomgeving te bieden aan medewerkers van Hedgehog, of een door Hedgehog ingeschakelde derde. Hieronder valt minstens, maar niet uitsluitend, de mogelijkheid tot het spanningsloos maken van de gehele elektrische installatie. Indien Wederpartij niet in een voldoende veilige werkomgeving kan voorzien, is zij gehouden dit tijdig te melden aan Hedgehog en zijn de gevolgen, additionele kosten tot het voorzien in een veilige omgeving en/of eventuele schade voor rekening van Wederpartij.

3.4 Indien partijen derden wensen te betrekken, zullen zij daartoe slechts overgaan nadat daarover schriftelijk overeenstemming is bereikt met uitzondering van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Tarieven en facturatie

4.1 Tenzij in de offerte of overeenkomst anders is overeengekomen, zijn de tarieven inclusief reiskosten en exclusief BTW. Betaling dient te geschieden in EURO door middel van overmaking ten gunste van een door Hedgehog aan te wijzen bankrekening.

4.2 Hedgehog is gerechtigd om meerwerk in rekening te brengen. Indien meer of andere werkzaamheden benodigd zijn dan aangegeven in offerte of overeenkomst, dan zal Hedgehog de Wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen tezamen met een raming van de verwachte meerkosten voor zover mogelijk.

4.3 Hedgehog is gerechtigd de tarieven van lopende contracten jaarlijks te indexeren aan de hand van de CBS-CDI (peildatum eerste kwartaal van het lopende contractjaar) gegevens voor inflatie.

4.4 Op basis van de offerte en/of overeenkomst stuurt Hedgehog een factuur, deze door Hedgehog ingediende factuur dient binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan en vanaf de eenendertigste dag is de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Bezwaren ten aanzien van facturen dienen schriftelijk binnen deze betaaltermijn bij Hedgehog te worden ingediend. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

4.5 Tenzij in de offerte en/of overeenkomst anders is overeengekomen is Wederpartij gehouden om een gedeelte van het gefactureerde bedrag te betalen bij ondertekening van de offerte/overeenkomst en het overige gedeelte van het gefactureerde bedrag bij levering van de afgesproken werkzaamheden. Het percentage is overeengekomen in de offerte.

Indien er een (deel)betaling wordt afgesproken bij levering van afgesproken werkzaamheden, geldt dat de eerst afgesproken leveringsdatum in het contract leidend is. Vertraging en/of verplaatsing van de leveringsdatum is geen grond voor uitstel van de betaling.

4.6 Hedgehog is gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten wanneer een factuur niet binnen de betreffende betalingstermijn is voldaan. Hedgehog is daarnaast bevoegd een voorschot op een factuur te verlangen van Wederpartij indien Hedgehog dit noodzakelijk acht, of een opdracht te annuleren wanneer zij op redelijke grond voorziet dat betaling uit zal blijven.

4.7 Indien de overeenkomst tussen meer partijen is gesloten, zijn alle partijen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de facturen. Uitsluitend Wederpartij kan aan Hedgehog bevrijdend betalen. Betalingen aan haar medewerker(s) of door haar ingeschakelde derden, van welke aard of in elke vorm ook, zijn niet toegestaan en ontslaan de Wederpartij niet van haar betalingsverplichting ten opzichte van Hedgehog. Evenmin kunnen zij grond zijn voor een beroep op verrekening.

Artikel 5 – BESS en wijzigingen

5.1 Het door Hedgehog aangeboden batterijsysteem, bestaand uit tenminste maar niet uitsluitend de batterij, de elektronica, de systemen, de beveiliging en de infrastructuur en de integratie op het net wat erbij hoort, wordt door Hedgehog BESS genoemd.

5.2 Het aansluiten en in bedrijf stellen van het BESS en daaraan gerelateerde componenten op de elektrische installatie van de klant wordt uitgevoerd door Hedgehog of een door Hedgehog aangewezen derde partij. Het demarcatiepunt voor het aansluiten van het BESS is opgenomen in de offerte. De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd vóór het demarcatiepunt om het BESS te kunnen aansluiten en in bedrijf te hebben, worden door de Wederpartij uitgevoerd en vóór het aansluiten van het BESS opgeleverd. Hedgehog kan tegen meerkosten deze werkzaamheden verrichten. Indien dit het geval is, wordt dit schriftelijk afgesproken door partijen. Hedgehog bepaalt of de gedane aanpassingen conform de eisen zijn om het batterijsysteem veilig aan te kunnen sluiten en in bedrijf te stellen.

5.3 Vertraging en/of extra kosten die volgen uit het niet in orde zijn van de installatie voor het demarcatiepunt en/of van de locatie voor plaatsing van het BESS op de afgesproken leveringsdatum komen voor risico en rekening van de Wederpartij. Indien een BESS langer dan drie maanden in de opslag staat vanwege vertraging, kan de kwaliteit van het BESS achteruitgaan. Mogelijk herstelwerk van het BESS en/of extra kosten ten aanzien van een BESS die drie maanden in de opslag heeft gestaan, komen tevens voor risico en rekening van de Wederpartij.

5.4 Bij levering van het BESS draagt Hedgehog de verantwoordelijkheid van het BESS over aan de Wederpartij, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen is gekomen.

5.5 Wederpartij is zich ervan bewust en accepteert dat wanneer er nieuwe (significante) stroomverbruikers of stroom opwekkers op de bestaande aansluiting toegevoegd worden, het de verantwoordelijkheid is van Wederpartij om te onderzoeken of dit binnen de huidige aansluiting kan. Hedgehog is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor gevolgen, additionele kosten en/of eventuele schade ten gevolge van het toevoegen van nieuwe stroomgebruikers en opwekkers.

5.6 Hedgehog maakt inschattingen van de mogelijke besparing en het verdienpotentieel bij een Wederpartij op basis van metingen en/of analyses van het energieprofiel en aangeleverde informatie. Als het werkelijke energieprofiel na installatie van de batterij afwijkt, bijvoorbeeld door het vergroten of verkleinen van de belasting of andere gebruikspatronen van grote verbruikers dan wel opwekkers in de elektrische installatie, dan kunnen door Hedgehog eerder weergegeven potentiële besparingen afwijken. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een gedane inschatting door Hedgehog.

5.7 Gedane wijzigingen aan het BESS door de Wederpartij, ontslaan Hedgehog van iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien van het BESS, tenzij Wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verkregen van Hedgehog.

5.8 Wederpartij beheert het BESS conform de geldende normen. Wederpartij verklaart door het tekenen van de overeenkomst dat hij bekend is met de geldende normen en dat hij in staat is hieraan te voldoen.

5.9 Wederpartij is verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van de ruimte en of de omgeving waarin het BESS zich begeeft. Dit met het doel om de levensduur van het BESS te maximaliseren en risico op incidenten te minimaliseren.

5.10 Wederpartij draagt zorg voor het voldoen aan de bouwkundige brandveiligheidseisen en aanleggen van de geëiste brandveiligheidsinstallatie welke kan bestaan uit onder andere, maar niet uitsluitend, detectie-, doormelding-, ontruimings- en blusinstallatie van de ruimte en/of de omgeving waarin de het BESS opgesteld is, conform advies van Hedgehog bij inbedrijfstelling of vigerende regelgeving als deze meer eisen stelt dan het advies van Hedgehog. Hieronder vallen ook, maar niet uitsluitend, de daarbij behorende periodieke inspecties en controles van de bouwkundige en brandveiligheidsinstallatie.

5.11 Wederpartij is en blijft installatieverantwoordelijke (IV’er) voor de gehele elektrotechnische en brandveiligheidsinstallatie. Wederpartij is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor inspecties en keuringen van de gehele installatie zoals beschreven in de geldende normen, inclusief het deel van de installatie dat door Hedgehog of een door Hedgehog aangewezen derde is aangepast om de installatie aan te sluiten. Hieronder valt onder meer (maar niet uitsluitend) het voldoende groot dimensioneren van de installatie om alle stromen aan te kunnen conform de geldende normen, het voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de netcode en het beperken van de fase ongelijkheid in de belasting van de fase.

5.12 Gedurende de gehele periode dat het BESS bij Wederpartij staat zorgt Wederpartij ervoor dat de ruimte en/of omgeving waarin het BESS opgesteld is, voldoet aan bouwkundige en installatietechnische eisen zoals voorgeschreven door Hedgehog en geldende wetgeving. Aanpassingen die hierin nodig zijn, volgend uit bijvoorbeeld wijziging van normen, regels en wetgeving, komen voor risico en rekening van Wederpartij en worden uitgevoerd in overleg met Hedgehog.

5.13 Indien Hedgehog en Wederpartij overeenkomen dat Hedgehog gebruik kan maken van een lokale, bekabelde internetverbinding, zorgt Wederpartij dat deze beschikbaar is voor de gehele duur van de overeenkomst. Indien er wijzigingen worden doorgevoerd in de internetverbinding of de manier van toegang, wordt dit minimaal 2 maanden vooraf aan Hedgehog medegedeeld. Indien hiervan geen tijdige mededeling wordt gedaan zijn mogelijke kosten voor rekening en risico van Wederpartij.

5.14 Het BESS van Hedgehog heeft een hoge uptime. Echter Hedgehog kan geen 100% uptime van het BESS garanderen. Hedgehog kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige vorm van gevolgschade, ontstaan door het niet functioneren van het BESS (bijv. productieprocessen, opbrengsten energiehandel). Hedgehog garandeert aan Wederpartij de inspanningsverplichting zo snel als mogelijk het BESS weer in werking te stellen. Dit is voor kosten van Wederpartij tenzij in een specifieke situatie anders overeengekomen.

5.15 Het is Hedgehog toegestaan het BESS in te zetten op de energiehandelsmarkten, tenzij specifiek anders overeengekomen.

5.16 Indien van toepassing, is Wederpartij zelf verantwoordelijk voor uitvoer en kosten van het aanpassen en van de aansluit- en transportovereenkomst met de netbeheerder.

Artikel 6 – Data

6.1 Wederpartij geeft Hedgehog toestemming tot het uitlezen en gebruik maken van alle data van het BESS en de energiemeters die zijn geplaatst of worden uitgelezen om het systeem correct en veilig te laten functioneren.

6.2 Hedgehog gebruikt de data van het BESS uitsluitend voor commerciële en technische doeleinden. Indien en voor zover een verwerkersovereenkomst nodig is voor het verwerken van de data, dan zal Wederpartij hieraan medewerking verlenen. Indien een verwerkersovereenkomst niet tot stand komt door toedoen van Wederpartij en Hedgehog hierdoor geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, dan komt dit voor rekening en risico van Wederpartij.

Artikel 7 – Toegang

7.1 De toegang tot het BESS is beperkt tot Hedgehog en door Hedgehog aangewezen derden. De ruimte en/of omgeving waarin het BESS is opgesteld is toegankelijk voor Hedgehog, door Hedgehog aangewezen derden, de Wederpartij en daarvoor aangestelde en bevoegde personen door Wederpartij.

7.2 De Wederpartij verleent Hedgehog, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te allen tijde toegang tot het BESS en verstrekt aan Hedgehog daartoe de benodigde sleutels of andere toegangsmiddelen bij ondertekening van het contract, zoals maar niet uitsluitend het recht van overpad. Zonder toegang kan Hedgehog niet en is Hedgehog niet gehouden om haar onderhouds- en monitoring afspraken na te komen. Indien Hedgehog haar verplichtingen op grond van onvoldoende toegang niet na kan komen, blijft Wederpartij gehouden zijn verplichtingen te voldoen. Wederpartij is niet gerechtigd enige verplichting op te schorten en/of deze overeenkomst te ontbinden op basis van gedragingen door Hedgehog ten gevolge van onvoldoende toegang.

Artikel 8 – Beëindiging

8.1 Indien Wederpartij de offerte, overeenkomst en/of opdracht geheel of gedeeltelijk vroegtijdig annuleert, is zij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst alle door Hedgehog gemaakte en/of nog te maken kosten en/of geleden (directe en indirecte) schade en/of winstderving te vergoeden aan Hedgehog.

8.2 Hedgehog organiseert op verzoek van de Wederpartij verwijdering en recycling van het BESS volgens de dan best beschikbare technieken. Eventuele kosten voor verwijdering en recycling van het BESS komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 9 – Garanties en services

9.1 Geldende garantie in jaren op het BESS is weergegeven op de getekende offerte of overeengekomen in een aparte agreement met Hedgehog. De garantieperiode start vanaf datum oplevering BESS door Hedgehog leverancier aan Hedgehog, aan te tonen door cognossement.

9.2 Hedgehog zet de productgarantie van producent altijd volledig door naar Wederpartij. Hedgehog geeft nooit meer garantie aan Wederpartij dan de productgarantie van de producent.

9.3 Wederpartij gaat voor de duur van de garantieperiode een Onderhoud- en Monitoring contract (O&M) aan met Hedgehog om garanties te behouden. Indien Wederpartij zich niet houdt aan het remote monitoring contract vervalt de garantie per direct.

9.4 Gedurende de garantieperiode worden defecte onderdelen kosteloos nieuw geleverd indien oorzaak van defect niet valt onder Artikel 10.1. Benodigde arbeid voor vervanging is geen onderdeel van de overeengekomen garantie en wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.

9.5. Wederpartij laat Hedgehog benodigd preventief en correctief onderhoud uitvoeren om garanties te behouden. Facturatie hiervoor vindt plaats op basis van nacalculatie. Hedgehog hanteert hiervoor het uurtarief excl. BTW van €100 op werkdagen, €150 in avond/ nacht/weekend, €200 op zon- en feestdagen. Indien Wederpartij het onderhoud niet laat uitvoeren door Hedgehog en/of ongeoorloofde wijzigingen maakt aan het BESS, vervalt garantie per direct.

9.6 Wederpartij is verplicht het BESS naar behoren te verzekeren.

Artikel 10 – Uitzonderingen service en garantie

10.1 Storingen die niet onder de service en/of garantie vallen en daarom volledig, inclusief, arbeidsloon en materiaal, in rekening gebracht worden zijn:

  1. a) Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of geen juiste elektrische spanning beschikbaar is.
  2. b) Storingen aan de installatiedelen die zijn veroorzaakt door blikseminslag, bevriezing, brand of andere oorzaken van buitenaf;
  3. c) Storingen ontstaan door bediening van het BESS, bijbehorende schakelaars en zekeringen door personen die hiervoor niet door Hedgehog aangewezen zijn;
  4. d) Storingen als gevolg van een defecte kamerthermostaat en/of temperatuurregeling;
    e) Storingen als gevolg van wijzigingen aan het BESS die de goede werking van het toestel nadelig kunnen beïnvloeden (het oordeel van Hedgehog is hierin leidend) en niet door Hedgehog zijn aangebracht;
  5. f) Storingen ontstaan als gevolg van het niet laten uitvoeren van reparaties of werkzaamheden die door Hedgehog noodzakelijk werden geacht.

10.2 De kosten van het voorrijden, indien Hedgehog na een gemaakte afspraak zonder tegenbericht van de Wederpartij geen toegang kan krijgen tot het serviceadres, komen voor rekening van Wederpartij. Deze kosten bedragen € 250 EURO (exclusief BTW) per gebeurtenis.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Indien de uitvoering van de opdracht vertraging oploopt door een oorzaak die niet aan Hedgehog kan worden toegerekend, is Hedgehog gerechtigd de werkzaamheden op te schorten of uit te stellen totdat geen sprake meer is overmacht. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet limitatief, verstaan: brand, overstroming, epidemieën waaronder maar niet beperkt tot COVID-19 en daarmee vergelijkbare epidemieën, werkstaking, rellen, oproer, terrorisme, terrorismedreiging, oorlog, oorlogsdreiging, transportproblemen,  weersomstandigheden, natuurrampen, kernrampen, overheidsmaatregelen, in-, uit- en doorvoer verboden, niet aan Hedgehog toerekenbare tekortkomingen van haar (onder-)toeleveranciers, niet leverbare componenten, computer- en softwarestoringen, storingen in elektriciteit, telefonie, nutsvoorzieningen, netwerkverkeer en internetverbindingen, hacking, virusaanvallen, en alle omstandigheden waaronder redelijkerwijs niet van Hedgehog gevergd kan worden dat zij haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht tijdig of verder nakomt.

11.2 Indien uitvoering van de opdracht blijvend onmogelijk is door overmacht, zullen Hedgehog en Wederpartij zich gedurende twaalf weken inspannen om de overmachtssituatie op te lossen, zodat de overeenkomst alsnog kan worden nagekomen. Als verdere nakoming binnen deze twaalf weken niet is gelukt, is zowel Hedgehog als de Wederpartij gerechtigd de opdracht te beëindigen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de andere partij onder opgave van de redenen van beëindiging.

11.3 In geval van 11.2 zullen Hedgehog en de Wederpartij over en weer meewerken aan vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van de tussentijdse beëindiging en de gevolgen die de tussentijdse beëindiging heeft voor de wederzijdse uitvoering van de overeenkomst. Aan de hand van de opnamestaat zal een eindafrekening worden opgesteld. De uitkomst van deze vastlegging zal een eindafrekening tot gevolg hebben tussen Hedgehog en de Wederpartij in die zin, dat mocht een der partijen een hoger bedrag hebben vooruitbetaald dan de stand van het werk is op de datum waarop de vastlegging wordt opgemaakt, die partij het meerdere binnen 14 dagen aan de andere partij zal restitueren.

11.4 Hedgehog is in geen geval aansprakelijk voor directe en indirecte schade ten gevolge van enige overmachtssituatie.

11.5 Hedgehog zal waar mogelijk maatregelen treffen ter voorkoming en beperking van (verdere) schade door de overmachtssituatie. De Wederpartij zal de daaraan verbonden kosten op eerste verzoek van Hedgehog aan Hedgehog vergoeden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Aansprakelijkheid van Hedgehog is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2 Hedgehog is niet aansprakelijk voor schade die is toegebracht aan het BESS door vandalisme c.q. geweld en/of voor schade die het gevolg is van opzet, grove schuld en/of nalatigheid van Wederpartij.

12.3 Indien Hedgehog aansprakelijk wordt geacht voor schade van de Wederpartij, dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot de productwaarde van de BESS. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval. Hedgehog kan slechts aansprakelijk worden gehouden tot vergoeding van directe materiele schade. Vergoeding van indirecte en/of gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

12.4 In het geval dat Hedgehog aansprakelijk is voor eventuele schade veroorzaakt door een gebrek in het BESS, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, namelijk €5.000.000 (zegge, vijf miljoen euro).

12.5 Eventuele vorderingen uit hoofde van schadevergoeding dienen door de Wederpartij uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan aan Hedgehog te worden gemeld, bij gebreke waarvan de vordering jegens Hedgehog vervalt.

12.6 Partijen treffen alle maatregelen die in redelijkheid van hen verwacht mogen worden teneinde schade te voorkomen dan wel te beperken.

12.7 De bepalingen van dit artikel gelden ook ten gunste van het personeel van Hedgehog en de hulppersonen/derden die door Hedgehog bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 13 – Overige bepalingen

13.1 Partijen verlenen elkaar de vereiste medewerking inzake het verlenen van gebruiksrechten van Intellectueel Eigendom, indien dit voor de uitvoering van de offerte, overeenkomst en/of opdracht noodzakelijk is. Wederpartij erkent, maakt geen aanspraak op en respecteert de intellectuele eigendomsrechten van Hedgehog. Toegestaan gebruik van het Intellectuele Eigendom van Hedgehog betekent nooit overdracht van rechten. Intellectuele Eigendomsrechten blijven te alle tijden bij Hedgehog.

13.2 Wederpartij is verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie van Hedgehog waarmee Wederpartij in aanraking komt.

13.3 Hedgehog houdt zich bij de uitvoering van werkzaamheden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Wederpartij dient zich te houden aan Algemene Verordening Gegevensbescherming en geeft inzage in het beleid aangaande persoonsgegevens aan Hedgehog indien zij dit verlangt.

13.4 Hedgehog heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Hedgehog zal Wederpartij hiervan op de hoogte stellen minimaal een maand voorafgaand aan inwerkingtreding van de wijziging. Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Wederpartij een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Wederpartij de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op alle met Hedgehog gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien onderling overleg niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam